StartsidanLägg in annons

Allmänna villkor

Upphovsrättslagen skyddar författare, konstnärer, kompositörer och artister från att deras verk olovligen utnyttjas. I 49 § upphovsrättslagen skyddas även databaser från sådan olovlig användning. Detta innebär att privatnytt.se har en uteslutande rätt att själv förfoga över sin databas genom att framställa exemplar av den och göra den tillgänglig för allmänheten. Ingen annan än privatnytt.se får framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på privatnytt.se och/eller göra innehållet tillgängligt till allmänheten utan privatnytt.se:s samtycke.

Även webbplatsens utseende, layout, original texter och bilder som återfinns på privatnytt.se kan vara skyddade som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § upphovsrättslagen. I likhet med vad som gäller för databaser får man därför bl a inte framställa exemplar av sådana verk utan upphovsmannens samtycke, dvs privatnytt.se i detta fall.

Den som har tagit en bild, vare sig det rör sig om en professionell fotograf eller någon som har tagit en semesterbild, har även skydd enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd från upphovsmannen framställa exemplar av fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, t ex genom att lägga ut fotografierna på en webbplats eller framställa dem i tryckt form.

Den som olovligen använder ett upphovsrättsligt skyddat verk kan dömas till böter eller fängelse i högst två år om det sker med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

Länkning till privatnytt.se

Det är tillåtet att använda förflyttande länkar till privatnytt.se:s startsida, dvs länkar som flyttar läsaren till privatnytt.se:s startsida.

Integrerade länkar, dvs. länkar som hämtar och visar eller framför material, frame links och s k djuplänkningar, dvs länkar som leder direkt till material på webbplatser, snarare än till startsidan, är inte tillåtna. Observera att sådan länkning även kan innebära upphovsrättsligt intrång särskilt då det gäller bildmaterial om samtycke inte inhämtats. Det är inte heller tillåtet att länka in privatnytt.se:s material i Pop-up rutor. Privatnytt.se ansvarar inte i något fall för länkar till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Förbud mot att använda privatnytt.se för egen marknadsföring

Enligt privatnytt.se:s regler om annonsering gäller att privatnytt.se inte får användas av näringsidkare i syfte att marknadsföra sina produkter och/eller tjänster. Enligt marknadsföringslagen är det dessutom förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa personer på förhand har samtyckt till att reklam skickas på sådant sätt. Telefonförsäljning får inte heller förekomma till sådana personer som tydligt har motsatt sig detta.

Policy & Sekretess

Allmänna villkor och regler för annonsering – information om vilka regler som gäller för annonsering på privatnytt.se och krav som ställs på innehållet i annonser.
Genom att lägga in en annons på privatnytt.se åtar sig annonsören att följa privatnytt.se:s regler för annonsering samt de allmänna villkor som följer.

Regler för annonsering

Rätten att annonsera på privatnytt.se tillkommer privatpersoner som har rätt att ingå avtal enligt konsumenträttsliga regler. Privatnytt.se får inte användas för kommersiella ändamål, dvs endast privata familjeannonser är tillåtna på privatnytt.se. Privatnytt.se förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om privatnytt.se används på detta sätt, på sätt som kan tolkas som kommersiell marknadsföring eller utnyttjas för egen eller annans vinning.

Varje annons som läggs in på privatnytt.se skall kategoriseras av annonsören. Innehållet i annonsen utgör grund för val av kategori. Den rubrik som väljs för annonsen skall återspegla annonsens innehåll. Privatnytt.se förbehåller sig rätten att i förekommande fall flytta sådana annonser som blivit felaktigt kategoriserade utan annonsörens godkännande vid granskning. Annonser med blandat innehåll, dvs vars innehåll innebär att annonsen kan hamna i flera kategorier, skall delas upp i flera annonser. Endast annonser på svenska eller engelska är tillåtna.

Annonser får inte innehålla företagsnamn, vare sig i text eller bild. Bilder som innehåller företagslogotyper, länkningar eller sökord/sökfraser. Vid användning av bilder i annons skall dessa vara relevanta för annonsen och får inte vara förvrängda (t.ex. modifierade porträtt på någon).

Annonser får ej innehålla alltför närgången information eller på annat sätt vara för utlämnande eller av för personlig karaktär.
Bilder och andra framställningar som innehåller rasism, nakenhet eller pornografi får under inga omständigheter förekomma på privatnytt.se. Privatnytt.se förbehåller sig rätten att neka publicering av bilder med alltför lättklädda människor vid granskning. Likaså är texter eller bilder som kan uppfattas som förolämpande för privata eller offentliga personer förbjudna. Vidare får texter eller bilder som uttrycker ringaktning eller förolämpning mot olika folkgrupper inte förekomma och inte heller sådana framställningar som kan uppfattas som stötande, förolämpande, skadliga eller liknande.

Om privatnytt.se vid granskning upptäcker annonser som synes vara uppdiktade, osanna eller ger intrycket av att vara konstruerade på sätt som ej stämmer överens med verkligheten äger privatnytt.se rätt att utan förvarning ta bort annonsen ifråga.

Annons (hälsning etc.) med viss innebörd får inte läggas in för annonsering mer än en gång samtidigt. Äldre annons måste således raderas innan en likalydande annons läggs in på privatnytt.se.
Annonsören är skyldig att ange sin kontaktuppgift i form av e-postadress för att annonsering skall vara genomförbar. Kontaktuppgifter skall dock inte förekomma i själva annonstexten.

Observera att texter, bilder i andra annonser, liksom övrigt material som finns på Internet, är upphovsrättsligt skyddade varför det är förbjudet att kopiera eller använda delar av andras annonstexter eller bilder utan upphovsmannens samtycke.

Privatnytt.se:s regler kommer att uppdateras löpande. Var och en av annonsörerna svarar för att kontinuerligt hålla sig underrättade om reglerna för annonsering, att annonserna följer privatnytt.se:s vid var tid gällande regler, samt att innehållet i annonsen är lämpligt med hänsyn till god etik och moral.

Privatnytt.se har ensidigt rätt att avgöra när ovanstående regler inte iakttas varvid annonsen kan komma att avlägsnas utan samtycke från annonsören.
När privatnytt.se så anser lämnas inlagda annonser och underlag, som allvarligt bryter mot dessa regler och god etik till polismyndigheten för deras granskning.

Annonsera på Privatnytt.se

Annonsören ansvarar för innehållet i och utformningen av sin annons. Annonsören ansvarar även för att innehållet i annonsen är korrekt och sanningsenligt. Vid användning av bilder tagna av professionella fotografer eller annan än annonsören själv ansvarar annonsören för att samtycke inhämtas till publicering av bilderna på privatnytt.se. Det åligger annonsören att tillse att denne innehar samtliga nödvändiga rättigheter för publicering av innehållet i annonsen, vad det vara må. Annonsören skall hålla privatnytt.se skadeslös vid tredje mans eventuella talan om intrångsersättning vid sådan publicering.

Alla avgifter eller kostnader som tillkommer vid nyttjande av tex. mobila nätet ansvarar annonsören eller nyttjaren för.

* Privatnytt.se frånsäger sig allt ansvar för innehållet och utformning av annonser.

* Överlåtelse av upphovsrätt: Genom annonsering på privatnytt.se överlåter annonsören alla rättigheter till text, bild i annonsen till privatnytt.se. Om privatnytt.se så anser kan inlämnad kontaktinformation användas för egen marknadsföring. Lämnade kontaktuppgifter kommer inte att säljas vidare till annat företag.

* Ersättning: Vid tekniska fel eller eventuellt övriga fel som inträffar vid privatnytt.se:s förvaltning av annonserna äger annonsören rätt till ersättning om högst annonsörens kostnad för inlägg av annonsen på privatnytt.se.
Privatnytt.se ansvarar inte för skada eller förlust som åsamkas annonsören eller tredje man och som beror på utebliven eller fördröjd publicering av annonser.

* Personuppgifter: Personuppgifter hänförda till en annonsör eller sådan person som svarar på en annons på privatnytt.se kan komma att förmedlas till polismyndighet i brottsförebyggande syfte.

Tjänster

Tjänster som annonseras på privatnytt.se ansvarar privatnytt.se inte för(t ex bröllopsfotografer, bröllopsarrangörer blomsterföretag etc) att de skall följa samtliga tillämpliga lagar och föreskrifter.

 Allmänna villkorPrislistaSå här fungerar privatnyttOm Privatnytt.seKontakta oss


© Copyright 2018 Privatnytt.se


Webbproduktion: C&E Webbguru